English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת פנחס

"עשות ספרים הרבה"תחומין כה / בעריכת הרבנים ישראל רוזן אורי דסברג יהודה שביב ואיתמר ורהפטיג
הוצאת מכון צומת אלון שבות תשס"ה (542 עמ')
קובץ "תחומין" קנה לעצמו שם כקובץ התורני המוביל בארץ הן מבחינת רמת המאמרים והגיוון שלהם והן מבחינת רמת העריכה המוקפדת והבלתי מתפשרת. הופעתו של הקובץ הכ"ה בסדרה זו ראויה לציון מיוחד. מי שמחזיק בידו את כ"ה הקבצים יכול למצוא בהם התייחסות, כמעט לכל שאלה הלכתית, שמנסרת בעולמם של פוסקי ההלכה בדורנו.
נביא דוגמא מהמאמרים שבקובץ:
שורה של מאמרים מוקדשת לפשרה ולגישור בראי ההלכה. הרב ד"ר איתמר ורהפטיג שואל בכותרת מאמרו: האם יש אמת בפשרה? הוא טוען שהפשרה באה להשלים את הדין במקומות בהם עקרונות המשפט שהם כלליים ונוקשים אינם מביאים לידי ביטוי את כל ההיבטים הפרטיים והייחודיים שישנם במקרה הבודד. בין היתר הוא מביא לכך דוגמאות מזמננו:
א.        הפרת חוזה שהיו לה סיבות שאינן מצדיקות את ההפרה מבחינה משפטית אך יש מקום להתחשב בהן.
ב.        אדם הסכים למחול לחברו על חוב, אך ספק הוא האם הייתה זו מחילה גמורה או בתנאים.
לדעתו הגישור בשונה מהפשרה אינו מתייחס לאמת בכלל ועל כן הוא פחות רצוי לפי ההלכה.
הרב אברהם דב ברקוביץ (זצ"ל – נפטר לאחרונה) דן בחזרה מהפשרה. מתי ניתן לחזור ומתי הפשרה היא סופית ומחייבת.
הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב שלמה משה עמאר עוסק בשאלת כשרות ה"איל אדום" ומכריע שהוא אסור באכילה.
הרב וייטמן, רבה של תנובה, דן בסוגיית הטיפול בטריפות ומסביר את היסוד ההלכתי מאחורי פתיחת מפעל לטיפול בטריפות ומכירתן. הרב דוד בן זזון דן ביינו של מחלל שבת ומעלה הרהורים בייחס לפסיקה המקובלת לחומרא בעניין זה.
בסוף הספר מאמר מעניין העוסק בחישוב משמרות הכהונה לפי תוכנת מחשב.
נאחל לחברי המערכת להוסיף כהנה וכהנה ולהמשיך ולהרבות תורה ואורה בעם ישראל, כה לחי.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.