English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת אחרי מות קדושים

שו"ת במראה הבזק: פריעה בכפפות ובמספריים ומציצה במכשיר מחשש הדבקה במחלות(מתוך ח"ג)

מילאנו, איטליה                                                  Milan, Italy

סיון תשנ"ג

 

שאלה

במילה שיש בה סכנת זיהום איי.די.אס (למשל, כשהנימול הוא בן של סיירופוזיסיוויס) האם מותר לפרוע בכפפות ובמספריים ו/או למצוץ במכשיר יד כדי למנוע הדבקות במחלה?

 

תשובה
במקום שיש סכנת זיהום אידס, מותר לפרוע בכפפות1 ובמספריים2, ו/או למצוץ במכשיר-יד, או בשפופרת עם גומי, או בכל מכשיר אחר3, ובכל מקרה לכתחילה אין להסתפק בקינוח בלבד4.

___________________________________________________

 

1   עיין "ספר הברית" לרב משה בונם פירוטינסקי (סי' רסד ליקוטי הלכות ס"ק עז). ואף שסיים שם בצריך עיון, נראה שבסכנת זיהום של אידס אין בלבישת כפפות דרך בזיון למצוה, ואף יש חובה בכך משום פיקוח נפש.

2   פריעה בציפורן נזכרה ב"ילקוט שמעוני" (תהלים רמז תשכג) על הפסוק: "כל עצמותי תאמרנה" - אמר דוד, אני משבחך בכל אברי ומקיים בהן המצוות... צפרניים לעשות בהן פריעה או מליקת העוף. אך להלכה התירו לפרוע גם על-ידי חיתוך בכלי, משום שעיקר הפריעה הוא לגלות העטרה גם מן העור הרך, עיין שו"ת "אגרות משה" (יו"ד ח"א סי' קנה), ובאריכות ב"ספר הברית" (סי' רסד, בביאור הלכה, עמ' רו-ריג).

3   בעניין המציצה יש ג' שיטות:

א. שיטת ה"חת"ם סופר" (בתשובתו לר' אליעזר הורוויץ): אפשר אפילו בספוג טבול ביין או במים, אם הרופאים יעידו שהפעולה שוה למציצה בפה, שכן מציצה בפה דווקא היא רק על-פי סוד.

ב. שיטת ה"בנין ציון" (בתשובותיו ח"א סי' כג-כד): מציצה צריכה להיות דווקא ע"י המשכה ולא ע"י דחיקה, ועל כן צריך דווקא ע"י מציצה ולא מספיק קינוח בספוג.

ג. שיטת המהר"י אסאד (בתשובותיו סי' רנח) והמהר"ם שי"ק (בתשובותיו חלק או"ח סי' קנב): המצוה דווקא בפה, ואין לשנות.

על כן, במקום סכנת זיהום אידס ודאי מותר למצוץ בכל מכשיר שעושה פעולת יניקה, משום שבכך זה טוב גם לשיטת ה"חת"ם סופר", וגם לשיטת ה"בנין ציון".

4   מכיוון שבזה אינו מקיים את חיוב המציצה לפי שיטת ה"בנין ציון", ויש חשש סכנה לילד. ועיין באריכות ב"ספר הברית" (סי' רסד בביאור הלכה, עמ' ריג-רכו).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

רייזל עניה בת דבורה

רחל בת רבקה

נתנאל בן שרה זהבה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב


לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי

שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד


לע"נ

שמואל רוזנהק ז"ל

נלב"ע ו' אייר תשע"ג

 
לע"נ יחזקאל צדיק ז"ל
נלב"ע י"א באייר תשע"ו


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.