English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת שלח

שו"ת במראה הבזק: בדיקת ס"ת ישנים, והגהת הפרשה לפני שבת(מתוך ח"א)

מלמו, שוודיה                                      Malmo, Sweden
כסלו, תשנ"א

שאלה
ספרי תורה ישנים (50-60 שנה), האם יש עליהם עדיין חזקת כשרות, או צריכים בדיקה? האם כדאי לבדוק לפני כל שבת את הספר שבו יקראו?

תשובה
ספרי תורה ישנים שמשתמשים בהם בקביעות, ואין בהם קפיצת דיו מהאותיות, ולא נשרו במים או שהו במקום לח מאד – יש עליהם חזקת כשרות.
ספרי תורה שלא משתמשים בהם בקביעות, ורוצים לחזור ולהשתמש בהם – צריכים בדיקה שתי פעמים בכל שבע שנים1. הבדיקה תיעשה ע"י גלילתם מתחילתם לסופם כדי לראות שלא התעפשו והדיו לא קפץ מהאותיות. לצורך הבדיקה לא צריך מומחה הבקי בחסירות ויתירות, אלא כל אדם יכול לבודקם, ובלבד שיעיין ויראה שהאותיות לא התקלקלו2.
אם יש בארון הקודש ספרי תורה רבים שלא משתמשים בהם – יש לגוללם אחת לי"ב חודש כדי שייכנס בהם האוויר ולא יתעפשו3.
"מצווה לקרות הפרשה בערב שבת בספר תורה שעתידין לקרא בו בשבת, ובפרט השליח ציבור, שאם יהיה טעות או דיבוק יתקנוהו"4.
_____________________________________ 
1    עיין ב"י, אורח חיים, סוף סימן ל"ט, בשם אורחות חיים.
2    תשובת חת"ם סופר, סימן רפ"ג. הובאה בפתחי תשובה, שו"ע יורה דעה,
      סימן רצ"א, סק"ג.
3    ע"פ שולחן ערוך חושן משפט, סימן רצ"ב, סעיף כ'.
4    דברי מרן החיד"א, בספר לדוד אמת, סימן ה', אות נ"ג.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

גדעון בן רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק ע"ה
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי ז״ל

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ז"ל ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד
 
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.