English | Francais

Search


שנת תשפ"ב | שבת פרשת תולדות

חמדת הדף היומי: מדוע נכתבו במשנה "אבות וגבורות"? דף לב

הרב עקיבא כהנא

השבוע  נלמד  את המשנה העוסקת בסדר הברכות שמברכים בראש השנה, המשנה (בדף לב ע"א) כותבת: "סדר ברכות: אומר אבות וגבורות וקדושת השם, וכולל מלכיות עמהן ואינו תוקע. קדושת היום - ותוקע, זכרונות - ותוקע, שופרות - ותוקע, ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים, דברי רבי יוחנן בן נורי" לאחר מכן המשנה מביאה את דעת רבי עקיבא החולק.
לא ברור מדוע המשנה מפרטת את כל הברכות שבתפילה, בעוד שהמחלוקת מתמקדת אך ורק בארבע ברכות מתוך הברכות הללו.

הירושלמי (פרק ד, הלכה י) מסביר שהסיבה שהמשנה אמרה כך, היא משום שיש להתכוון ולצאת ידי חובה מהש"ץ מראש התפילה ולא רק  בברכות מלכויות זכרונות ושופרות, לכן המשנה מפרטת את כל הברכות, על מנת שנדע שהאדם חייב לעמוד ולשמוע את התפילה משליח הציבור גם בברכות האחרות.

בעל המאור (יב ע"א מדפי הרי"ף) סבר שיש להתפלל את התפילות הללו של תשע ברכות, בכל תפילה מתפילות ראש השנה, אמנם תוקעים רק בתפילת המוסף.

הרמב"ן (מלחמות ה' שם) חלק
עליו מכל וכל, וטען שדבריו אינם מתיישבים עם מקורות רבים, ביניהם הירושלמי המוזכר לעיל, שכתב שיש להתכוון בכל ברכות הש"ץ ולא רק בברכות מלכויות זכרונות ושופרות, לדבריו הסיבה שיש לכוון בכל ברכות הש"ץ היא משום שבתפילת לחש של מוסף, היו מתפללים שבע ברכות, ולא תשע, ולכן היו חייבים לצאת ידי חובה משליח הציבור בכל הברכות שאותן לא אמרו בלחש, אלא שהיו חייבים לכוון בכל הברכות על מנת לצאת ידי חובה. הרמב"ן כתב שבימינו, נהגו להתפלל תשע ברכות גם בתפילת הלחש.

הראבי"ה (תקמו) מערער לפי ירושלמי זה, על המנהג שנוהגים לפי דברי התוספות (סוכה לח ע"ב ד"ה שמע ולא ענה) שכשאדם נמצא בתוך תפילת עמידה, והגיע שליח הציבור לקדושה, אותו אדם מפסיק ומקשיב על מנת לצאת ידי חובה בקדושה. על זה הוא מעיר שכפי שנאמר בירושלמי, על מנת לצאת בחלק מתפילת השליח ציבור, יש להקשיב לכל התפילה מתחילה ועד סופה.
מהרב אברהם שפירא זצ"ל שמעתי שהגרי"ז (בריסק) היה מקפיד לעמוד בכל חזרת הש"ץ בתפילת מוסף של ראש השנה, (לאחר שהרב שפירא התפלל אצלו פעמים רבות בימות החול, הוא) הגרי"ז ביקש ממנו לבוא בראש השנה להתפלל אצלו על מנת שתהיה ברכת כהנים, והגרי"ז שהיה לוי רצה ליטול לו ידים. ומכיון שהוא נהג לעמוד בכל החזרה, הוא הציע לרב שפירא שהוא יטול לו ידיים לפני החזרה, וכך הוא לא יצטרך להפסיק באמצע, הרב שפירא לא הסכים ליטול ידיים זמן רב כל כך לפני ברכת הכהנים, ולכן עצרו את כל התפילה על מנת שהגרי"ז יוכל לצאת ממקומו ליטול ידיים לרב שפירא סמוך לרצה.

ככל הנראה, הסיבה
שבבריסק נהגו כך היא משום שהם רוצים שהתקיעות יהיו על סדר הברכות שלהם, וכפי שלמדנו, הרי שהש"ץ מוציא ידי חובה רק כאשר השומע נמצא בכל התפילה, ולא נמצא בחלק ממנה. 


לסיכום:
בירושלמי מבואר שהסיבה שבמשנה נאמרו כל הברכות היא משום שיש להקשיב לחזן לכל הברכות על מנת לצאת ידי חובה, נחלקו הבעל המאור והרמב"ן האם מהדין יש לומר תשע ברכות בכל התפילות, או רק בתפילת החזרה של החזן, הרמב"ן מסביר שזו הסיבה שלדעת הירושלמי צריך לצאת בתפילת החזן, למרות שהתפללו תפילת לחש, גם בימינו יש שמקפידים לעמוד בכל החזרה, על מנת שסדר התקיעות יהיו על סדר הברכות שהש"ץ מוציא בהם ידי חובה.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

גדעון בן רחל

רחל בת טליה

יוסף חלילי בן רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז רבי יעקב  ז"ל


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק ע"ה
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן וחיה לאה אברמן ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ

חיים משה בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ

הרב ישראל רוזן זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן ע"ה

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי ז״ל

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ז"ל ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.