English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת וארא

התורה והמדינה (מעזבונו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל)

חוק השבת 
מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל תמך בקבלת חוק השבת, והוא מנמק את תמיכתו בנימוקים הבאים:
1. אי נסיעת האוטובוסים בשבת תורמת להגברת אווירת השבת ברשות הרבים של מדינת ישראל.
2. אי החלת החוק על חיפה, איננה סיבה לאי החלתו על שאר אזורי הארץ. הטענה כי יש חשש שהמצב בחיפה ישפיע לארעה גם על מקומות נוספים שיבקשו גם הם לצאת מתחום החוק, נידחת בנימוק ההגיוני וההלכתי "אין ספק מוציא מידי ודאי" (מסכת עבודה זרה מא ע"ב).
3. הטענה כי כדאי להמתין עד שיהא כח ביד המפלגות הדתיות להשיג חוק משופר יותר הלכתית, נדחית גם היא מאותו הנימוק.
4.  יתכן ואם נזכה, התוצאה של החוק תהיה הפוכה, וחיפה תאמץ את החוק שהונהג בכל רחבי הארץ.
5.  רוב מחללי השבת בארץ איננו עושה זאת להכעיס, אלא שהם נגררים לכך על ידי האווירה הכללית ברחוב. גם אלה העובדים בבתי המלאכה והחרושת בשבת עושים זאת בעיקר מפחד שיפסידו מקום עבודתם ולא מתוך בחירה. לכן יש לדונם כ"אנוסים" על פי הגדרת בעלי התוס' (שהובאה לפני כמה שבועות) בעניין "ההיא אמתא". (יתכן ועוד יותר מתאימה ההגדרה "ציבור ששגג"). לכן יש מצווה רבה בחקיקת החוק להצילם ממכשול. ומסכם מו"ר "אם כן התקנת חוק שיזכה הרבים… הוא מצוה גדולה, שאפילו הותר לעבור עבורה איסור זוטא".
6.  חוק השבת הוא בבחינת "קידוש השם" בכך שמדינת היהודים מחוקקת אותו, וגורמת להפחתת חילול השבת ברשות הרבים של "ארץ הקודש".
(עמוד הימיני סימן יא סע ד ס"ק א-ב)
 בשבוע הבא נביא נימוקים נוספים.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.