English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת בא

התורה והמדינה (מעזבונו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל)

חוק השבת (המשך)בשבוע שעבר התחלנו להסביר מדוע תמך הלכתית ומעשית, מו"ר מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל  בקבלת חוק השבת, ונביא השבוע נימוקים הבאים:
1) ההסכמה בדיעבד שבחיפה תמשיך לפעול, לצערנו, התחבורה הציבורית בשבת איננה דומה להסכמה להסגיר יהודי אחד להריגה כדי להציל יהודים אחרים. כי כבר הסביר מו"ר  ששם יסוד האיסור הוא בשיתוף פעולה עם גויים שרוצים להכניס פירוד ומחלוקת בתוך עם ישראל, מה שלא שייך בנדון דידן.
2)  כמו כן יוזמת החוק איננה באה מצד אלה שרוצים להמשיך בחילול השבת בחיפה אלא מצד אלא הרוצים למונעו בכל הארץ. גם מבחינה זו אינו דומה מקרה זה למקרה של כניעה לתביעה להפקרת יהודי אחד כדי להציל יהודים אחרים.
3) אין בחוק זה משום "החזקת ידי עוברי עבירה". משום שהחוק איננו מסייע משום בחינה לחלל שבת אלא שאינו מונע המשך המצב בחיפה.
4)  משום שהבאת החוק מלווה בדברי הסבר המבטא גם אי נחת מהמצב שימשיך לשרור בחיפה והגדרתו כ"תפיסת הרע  במיעוטו, אין כאן כלל גדר של "מסייע".
5) גם אם היה כאן חשש של איסור "מסייע", האיסור היה נדחה כי כאן קיים הכלל של "אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך" באיסורא זוטא למען הרבים.
נציין כאן במאמר מוסגר כי על פי שיקול זה המליץ מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל לאדם דתי לקבל על עצמו ניהול מחלקת חינוך ברשות מקומית. אף על פי שאדם זה יהיה אחראי מתוקף תפקידו גם לפעילות הנוגדת את ההלכה כמו חילול שבת במסגרת פעילות בתי הספר הכללים, כיוון שהוא יוכל לדאוג במסגרת תפקידו גם לשגשוג בתי הספר הדתיים, הרי שעל זה נאמר "חטא כדי שיזכה חברך" באיסורא זוטא לטובת הרבים.
6) גם מצד חילול השם אין לחשוש כאן כיוון שחברי הכנסת הדתיים תומכים בחוק תוך כדי הבעת כאב וצער על חילול השבת הציבורי בחיפה, קידוש השם שיש בקבלת החוק בכל הארץ הוא הקובע.

(עמוד הימיני סימן יא סע ד ס"ק ג-ה)   

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.