English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת בא

"עֲשׂוֹת סְפָרִים הַרְבֵּה""מרכבת המשנה"
ספר זמנים הרב שלמה חעלמא הוצאת פלדהיים תשס"ב (שס"ז עמודים).
רבי שלמה חעלמא תעז תקמא (1781 1717) מגדולי חכמי פולין במאה הי"ח. שימש כרבה של העיר לבוב. חיבר ספרים רבים אשר רק חלק מהם יצא לאחרונה מכתב יד. עיקר פרסומו בא לו בזכות ספרו החשוב "מרכבת המשנה" על הרמב"ם שאת חלקו הראשון הוציא עוד בחייו בשנת תקיא (1751) ואת חלקו השני יחד עם השמטות לחלק הראשון הוציאו תלמידיו לאור, מיד לאחר פטירתו בשנת תקמ"א (1781).
ספרים אלו זכו להערכה עצומה בעולם התורני והם נימנים בין נושאי הכלים הבולטים של הרמב"ם.
הוצאת פלדהיים נטלה על עצמה להדפיס מחדש את הספר, לשלב את ההשמטות לחלק הראשון במקומן, וגם להוסיף דבר שהמחבר עצמו היה מעוניין בו ולא הצליח לעשותו והוא הדפסת דברי הרמב"ם, עליהם מוסבים החידושים, במלואם, על הדף.
עד עתה נדפסו שני כרכים על החלקים הפלאה, זרעים וטהרה. עתה יצא לאור הכרך השלישי על ספר זמנים.
נביא דוגמא מחידושי המחבר: בתחילת הלכות שבת הוא כתב פתיחה בה הוא מסביר את המושגים היסודיים של הלכות שבת. הוא מוכיח שישנה מחלוקת ראשונים בהגדרת "דבר שאין מתכוין" המותר בשבת. לדעת רש"י ותוספות רק כשאין ודאות שיתבצע איסור על ידי הפעולה, מותר לעשות את אותה פעולה כשאין מתכוין לאיסור בשבת. אך לדעת הרמב"ם גם אם יש ודאות שיתבצע איסור מותר לעשות פעולה כזאת ללא כוונת איסור. אם בדרך כלל פעולה כזאת אינה מחייבת תוצאת איסור. למשל, נתינת מים קרים לכלי עם מים חמים על מנת להפשירם אף שהכלי חדש ומתחזק, יש להתיר מכיוון שניתן, בדרך כלל, להפשיר מים ללא חיזוק הכלי.
מעניינת היא שיטת המהדירים שהכניסו את ההפניות שלהם לתוך דברי המחבר באות אחרת.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.