English | Francais

Search


שנת תשס"ב | שבת פרשת כי תשא

פרשת שבוע

"ימין ושמאל - קודש וחול"התורה מספרת לנו כי שניים נבחרו לעמוד בראש צוות בנין המשכן וכליו, "ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה" (לא, א), "ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן" (לא, ו). למה דוקא הם? ה"אבן עזרא" מביא תשובת ה"גאון": בצלאל הוא משבט יהודה שכונה ע"י יעקב "גור אריה", ואהליאב הוא מבני דן שהמשילו משה ל"גור אריה". צורתו של האריה "צר מאחוריו" מסמל את צורת בית המקדש. אולם האבן עזרא דוחה דבריו שהרי תיאור זה נכון רק לגבי בית שני וכאן אנו עוסקים בבנין המשכן שהיה "שווה במידותיו". לכן האבן עזרא מנסה ליישב בדרך אחרת "כי נבחרו בעבור שלא היה בישראל כמוהם" וזו כוונת התורה במילים "ראה קראתי בשם" לשון מעלה וחשיבות כמו שמצינו במגילת אסתר "ונקראה בשם" (אסתר ב' יד). נוסיף על כך ונציע כי יתכן לומר שהם היו היחידים שנקראו בשמות אלה במחנה ישראל וזה היה ל"אות" שהם מיוחדים בדור ומה' יצא הדבר לקרוא אותם בשמות אלו.
הראי"ה כותב (אורות הקודש ח"א חכמת הקודש אות נג) "בנין שלם נבנה מחיבורים של שני יסודות, ההליכה משמאל לימין שפירושו מאוצר החול האנושי אל הקודש, והנטייה מן הימין אל השמאל השואב משפע הקודש ומשקה את התבונה האנושית". שילוב זה היה גם בבניין המשכן, בצלאל מייצג את הנטייה מן השמאל לימין שהוא היסוד העיקרי, ואילו הכוח ההולך מהימין לשמאל היה באהליאב.
יש צייר המצייר מתוך תחושה פנימית, כלומר מהשראה עליונה ומוציא אותה אל הפועל לכיוון החיצוני. ויש להפך, צייר שלוקח דברים מהחוויות הארציות ובכוח יצירתו מרומם אותם אל הקודש.
ייתכן וזו גם כוונת הגאון. יהודה-אריה ודן-אריה. יהודה השבט המורם העומד בראש המחנה יש בו כוחות עצמיים פנימיים והטייתו מהשמאל לימין, ואילו דן, השבט המאסף, אמנם גם הוא אריה אבל הוא צריך את ההשראה האלוקית כדי להוציא לפועל כוח יצירתו, ונטייתו מימין לשמאל.
בתחילת פרשת פקודי, כשהתורה מספרת שהם ביצעו את תפקידם "עשה את כל אשר צוה ה' את משה" (שמות ל"ח כב-כג) כתוב "ולא את כל אשר ציווה משה" מביא רש"י את דברי חז"ל "אפילו דברים שלא אמר לו רבו", משה ציווה לבצלאל לעשות תחילה כלים ואח"כ משכן, אמר לו בצלאל מנהג העולם לעשות תחילה בית ואח"כ משים בתוכו כלים, אמר לו משה "בצל אל הייתה". לדעת משה היה צריך לדאוג תחילה לתוכן, לרוח, לפנים ואח"כ לבנין, כלומר ההליכה מימין לשמאל אולם בצלאל סבר שבתחילה יש לבנות את הבית ואח"כ ליצוק לתוכו את התוכן האלוקי, יש ללכת משמאל לימין.
ונסיים בדברי הראי"ה (באורות עמ' פד) "והצדיקים העליונים מארי דנשמתא הם יהיו הצינורות המאחדים, שעל ידם יעבור שפע אור הנפש משמאל לימין ושפע אור הרוח מימין לשמאל ותהיה השמחה גדולה מאוד, וזה יהיה בכוח אורו של משיח". (אורות ע' פד, עיי"ש בדברים הרלוונטים מאוד גם בימים אלה).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.