English | Francais

Search


שנת תשס"ב | שבת פרשת כי תשא

התורה והמדינה (מעזבונו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל)

הצלת הנפש או הצלת הגוף, מי עדיף ?בשבועיים האחרונים הבאנו דעות ראשונים הסוברים שמצוות "הוכח תוכיח" שייכת לתחום של "בין אדם לחברו", ביניהם המהר"י וייל. המהר"י עשה קל וחומר שאם להציל חברו מטביעה מדין "לא תעמוד על דם רעיך" יש הו"א שאין חייב להוציא ממון והיה צריך ריבוי מיוחד בפסוק כדי לחייבו (סנהדרין עג ע"א) כדי לקיים מצוות תוכחה, לא כל שכן שאינו חייב להוציא ממון. קל וחמר זה צריך עיון גדול שהרי מי אמר שסכנת גוף חמורה יותר מסכנה רוחנית. וכי מי שפוגע בנפשו על ידי מעשה עבירה קל יותר ממי שפוגע בגופו, ע"י שהיה במקום סכנה? ואמנם לבעל המנחת חינוך (מצוה רלט) ברור, שיותר חמורה הצלת הנפש מהצלת הגוף ! מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל מצדד בהכרעת ה"מנחת חינוך"  ולכן הוא מסביר את דעת המהר"י וייל שהריבוי ממנו למדנו שיש חיוב להוציא ממון כדי  לקיים "לא תעמוד על דם רעיך" הוא דווקא בהצלת נפשות ממיתה לחיים,  אבל לא בהצלה מפגיעה גופנית. חיוב הצלה מפגיעה רוחנית נלמד מחיוב השבת אבידה "והשבותו לו". שם אכן אין חיוב לקיים המצווה בממונו של המשיב ומאידך גיסא קיים חיוב הצלה והשבה גם אם אין סכנת נפשות. לכן  בהצלה מעבירה- בקיום מצוות "הוכח תוכיח" אין חיוב להוציא ממון, גם בעבירות שהעונש עליהם הוא מיתה, כי  עדיין אפשר לתקן על ידי חזרה בתשובה (עמוד הימיני סי' י ס"ק ד). (עדיין צריך עיון בשאלה מה יהיה בעבירות שחזרה בתשובה עליהן איננה פוטרת מעונש מיתה ח"ו). כל זה כאמור אם נאמר שמצוות תוכחה היא לטובת חברו, בשבוע הבא נביא את דעות הראשונים הסוברים שמצווה זו היא לכבוד המקום.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.