English | Francais

Search


שנת תשס"ד | שבת פרשת בהר בחוקותי

איסור חדש בחו"ל

שו"ת במראה הבזק"



(מתוך ח"ה)
 
וירג'יניה, ארה"ב                                 Virginia, U.S.A        
מרחשוון תשס"א
 
איסור חדש בחו"ל
 
שאלה:
בעניין איסור חדש בחו"ל , מנהג המקום בו אנו נמצאים הוא להקל. אמנם ניתן להשיג קמח ישן אך הדבר מגביל ועלותו גדולה, האם אנו כשליחים חינוכיים מארץ ישראל צריכים להחמיר.
 
תשובה:
  א.   רוב העולם נוהגים להקל באיסור חדש בחוץ-לארץ, וכך יש להורות לציבור. ובעל נפש הרוצה להחמיר, יחמיר לעצמו[i][i].
  ב.    כל אדם שרוצה להחמיר, וקל וחומר שליחים המגיעים מן הארץ ורוצים לנהוג בעצמם חומרות שאינן מקובלות על אנשי המקום, צריכים להיזהר מאוד שהחומרא לא תביא לידי קולא[ii][ii]. ויש לכך השלכות על שני נושאים:
א) יכולתם להתחבר עם אנשי המקום כאורחים;
  ב) התנהגות מסוג זה עלולה להתפרש כהתנשאות. על כן מן הראוי שהמחמיר יעשה זאת רק בצנעה, בביתו.      


[i][i] "משנה ברורה" (סי' תפט ס"ק מה). רוב הראשונים פסקו שאיסור חדש בחו"ל מדאורייתא (טור ושו"ע יו"ד סי' רצג), דהלכה כרבי אליעזר, דסתם משנה כמותו (מס' ערלה פ"ג, מ"ט). אמנם העולם סומכים על הב"ח הסובר שאין איסור חדש בתבואת נכרים, או על הדעה דאיסור חדש בחו"ל אסור רק מדרבנן, ולא גזרוהו אלא על ארצות סמוכות לארץ-ישראל ("משנה ברורה" שם, "ערוך שולחן" יו"ד סי' רצג). בירור שעשינו העלה, כי המציאות של תבואה חדשה בשוק הינה נדירה ביותר.
[ii][ii] עיין בכללי פסיקה לש"ך, שו"ע יו"ד (סוף סי' רמב).
 
 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.