English | Francais

Search


שנת תשס"ד | שבת פרשת תצוה

זמן מצוות מתנות לאביונים – לפי הנותן או המקבל

שו"ת במראה הבזק"(מתוך ח"ב)
 
קיטו, אקוודור –                                                                                                                                        Quito, Ecuador
אדר ב', תשנ"ב
 
זמן מצוות מתנות לאביונים – לפי הנותן או המקבל
 
שאלה:
במקומנו אין אפשרות לקיים מצוות מתנות לאביונים, כי אין עניים, שלחתי כסף לארץ שיתנו את הכסף בשליחותי בפורים – האם צריך להקפיד על הפרשי השעות (7 שעות)?
 
תשובה:
אין צריך שיהיה יום י"ד אצל משלח המעות, ודי שיהיה יום י"ד אצל העני המקבל[1].
ונוהגים לתת את המתנות לאביונים אחר קריאת המגילה בשחרית[2], ועדיף שלא לחכות עד אחר-הצהרים, כדי שהעני יוכל להשתמש במעות לסעודת פורים. (אם יתנו את המעות בארץ בפורים בבוקר, אזי בקיטו כבר יהיה אור לי"ד אדר, ואף המשלח כבר נמצא בתאריך פורים).
 


[1]. מצאנו שעיקר הקפידא אצל פוסקים היא באשר לקבלת העני את המעות ביום שהוא חוגג את הפורים, ו"עיניהם של עניים – נשואות למקרא מגילה" (מגילה ד ע"ב), ועל כן כתבו שאפשר לשלוח על ידי שליח קודם י"ד, כדי שיגיע אל העני ביום י"ד – "ערוך השלחן" (אורח חיים סי' תרצד, ב), וכן שלא לתת המעות לעני קודם יום י"ד – "ביאור הלכה" (סי' תרצד ד"ה ליתן לפחות), ובקיום המצוה הולכים אחר הזמן הנוהג במקום עשיית המצוה – עיין "ילקוט יוסף" (ח"ה "מועדים עמ' רלא), לגבי הדלקת נר חנוכה, ו"מנחת יצחק" (ח"ח סי' נ) לגבי ספירת העומר).
[2] "מגן אברהם" (שו"ע אורח חיים סי' תרצד, ב) "כף החיים" (סי' תרצד ס"ק יח וס"ק כו), "משנה ברורה" (סי' תרצד ס"ק ד).
 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.