English | Francais

Search


שנת תשס"ט | שבת פרשת ויגש

שימוש בממחטות לחות בשבת

שו"ת במראה הבזק(מתוך ח"ג)

קוויבק, קנדה                                Quebec, Canada

תשנ"ג

שימוש בממחטות לחות בשבת

שאלה

האם מותר להשתמש בשבת במטפחות נייר לילדים (ובפנים יש סבון)?

 

תשובה

קיימים בשוק סוגים שונים של ממחטות לחות לניקוי התינוק, מהן לחות יותר ומהן לחות פחות.

בארץ-ישראל קיימת חברה שמייצרת ממחטות לחות עם "הכשר" לשבת1, והן חתוכות ופחות לחות מאחרות. בקשר לממחטות האחרות, יש לוודא לפני שבת, אם אין טיפות זבות מן הממחטה כאשר משתמשים בהן, ואז גם השימוש בממחטות אלה בשבת מותר2. אבל גם אם זבות טיפות נוזל מן הממחטה בשעת השימוש, יש לסמוך - במקום הצורך - על המקילים להתיר את השימוש בהן, ובלבד שיקנח בנחת ובזהירות3.

ואולם כאשר לכלוך דבוק בתינוק, ויש חשש שאכן יסחוט את הממחטה, יש להסיר תחילה את הלכלוך בממחטה יבשה, ורק אחר כך לקנח את השאריות בלחה, ויש לקנחן בנחת4.

ובכל מקרה יש להפריד את הממחטות זו מזו לפני שבת5.

 

___________________________________________________

 

[1]   הכשר של הראשל"צ הרה"ג ר"מ אליהו.

2   לפי עצתו של הרב מרדכי אליהו, כי אז אין חשש סחיטה כלל, וזה דומה למה שהביא ס' "שמירת שבת כהלכתה" (פרק יד סעיף לג), ומקורו ב"משנה ברורה" (סי' תריג ס"ק כה).

3   "ילקוט יוסף" (חלק שבת ב, סי' שב סעיף לא ובהערה שם), ועוד עיין שו"ת "אגרות משה" (או"ח ח"ב סי' ע, דף רסג) ושו"ת "הר צבי" (ח"א סי' קצ).

4   עיין "שמירת שבת כהלכתה" פרק יב סעיף מ ובהערה שם.

5   "שמירת שבת כהלכתה" פרק כג סעיף טז.

 

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מוקדש

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

ולע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.