English | Francais

Search


שנת תשס"ד | שבת פרשת יתרו

משפט ערוך חו"מ כח-לב

"עשות ספרים הרבה" (קהלת י"ב יב)

הרב דניאל כץ – "ארץ חמדה"

הרב זלמן נחמיה גולדברג,   הוצאת "ישיבת קדומים" ה'תשס"ג (475 עמ')   

 

מו"ר הגרז"נ גולגברג ידוע בשיעוריו בהם זכה להעמיד תלמידים רבים. בין המקומות שזוכים ליהנות משיעוריו נמנה  גם מכון "ארץ חמדה", על כן הדברים הבאים הם הערכה של תלמיד על ספרי רבו. אף שכבר יצאו ספרים שבהם סוכמו שיעוריו של הרב וביניהם שני כרכים בשם "לב המשפט" על הלכות עדות שהוא נושא ספרו של הרב בו אנו עוסקים. נראה שבספרים אלו שיוצאים מכתב ידו והיו שמורים אצלו עשרות שנים, מתגלה כוחו של הרב בהעמדת ההלכה מיסודה ובסיסה ועד להשלכות מעשיות ופרטים קטנים הנובעים ממחלוקות של גדולי האחרונים.

דרכו של הרב בספר זה היא לעמוד על כל סעיף בשו"ע ולהוציא מתוך דברי המפרשים החשובים: סמ"ע ש"ך קצות, נתיבות, תומים רעק"א ועוד; את ההלכות הנוגעות לסעיף זה ועולות מדברי המפרשים הנ"ל. הקורא מגלה בסוף כיצד בסיכום ההלכות ישנם עשרות של הלכות חדשות שהיו גנוזות בתוך השו"ע ומפרשיו.

נביא דוגמה: בשו"ע חו"מ סימן ל' סעיף י"ד כותב מרן המחבר שמועילה עדות על סמך ידיעה בלא ראיה. הרב מביא את המקור לדין זה ואת הדעות החולקות. הרב נוגע גם בשאלה של עדות בידיעה בדיני נפשות וכן הביא את המחלוקת לגבי עדי קידושין שראו טבעת ביד החתן ולאחר מכן ביד הכלה ולא ראו את הנתינה. לדעת ה"בית שמואל" נחלקו ראשונים בזה ולדעת אחרונים אחרים הדבר תלוי בשאלה אם יש "אומדנא" בשעת הנתינה שנעשתה לשם קידושין. לכן במקרה שהנתינה נעשתה בזמן במקום חופה ולפני קהל אז בודאי קידש אותה. לעומת זאת במקום שאין "אומדנא" כזו בודאי שלא תועיל עדות. הגרז"נ מבאר את הטעמים לשיטה שמועילה ידיעה בקידושין מפני שדין קידושין דומה מבחינות מסויימות לדיני ממונות וגם בדיני נפשות יש שיטה שמועילה עדות על סמך ידיעה. מצד שני מביא הוא את טעמה של דיעה שידיעה אינה מועילה בקידושין, שאפילו אם קידושין כממון עדיין צריך דווקא ראיה משום שצריך שהעדים יראו את הקידושין או שצריך כוונה של הזוג ואם העדים לא ראו, חסרה כוונתם מכיוון שהזוג רואה שאין עדים על הקידושין.

חמרא למריה וטיבותא לשקייה. ישיבת קדומים שהקימה מכון בראשות הרב יצחק בן שחר, אשר מגישים את הספר בעריכה מוצלחת ונעימה ובדקדוק רב וזכו להוציא מתחת ידם דבר מתוקן. העורכים רומזים שהחיבור גדול בהיקפו וזהו רק הכרך השני בסידרה (שני הכרכים יחד עוסקים בכ' סימנים בלבד בשו"ע חו"מ). ציבור הלומדים מייחל לראות את הכרכים הבאים בסדרה.

 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.