English | Francais

Search


שנת תשס"ט | שבת פרשת אמור תשס"ט

שו"ת "במראה הבזק": דינו של המפיל ספר תורה עטוף(מתוך ח"ד)

קליפורניה, ארה"ב                                                                                                    California, USA

טבת, ה'תשנ"ח

שאלה

הגיע אלינו מישראל ספר תורה מושלם ומוגהה הנמצא רק בקלף. התברר לנו כי האיש השליח הפיל בטעות את הקלף על הרצפה. הקלף היה עטוף ושמור מכל צדדיו.

מה דין האיש-השליח שהפיל את הספר תורה? מה דין הספר, אם בכלל יש בעיה?

 

תשובה

א.       מי שהפיל ספר-תורה צריך להתענות יום אחד, כדין מי שנפלו לו תפילין מידו. ואם הוא אדם חלוש או שהוא פועל שכיר, יפדה תעניתו בצדקה1, אבל אם הוא בריא ויכול לעמוד בכך, טוב להתענות.

ב.       אף-על-פי שלספר עדיין לא חוברו שני עצי-החיים, דינו כדין כל ספר-תורה כשר ויש להתענות כשנפל2.

ג.        החיוב להתענות הוא רק על מי שהפיל את הספר, ולא על מי שראה את הספר נופל. וטוב לקהל להתאסף לבית-הכנסת לשמוע דברי התעוררות וללמוד שם3.

ד.       נפילתו של הספר אינה פוגעת בכשרותו כלל4.

 

____________________________________________________

 

1 "משנה ברורה" (סי' מ ס"ק ג) בשם "מגן אברהם" (סי' מד ס"ק ה), שו"ת "יביע אומר" (ח"ב חלק אורח חיים סי' כח).

2 "דגול מרבבה" (שו"ע יורה דעה סי' רעח).

3 "יביע אומר" (שם). ואינו דומה לספר-תורה שנשרף, שהרואה צריך לקרוע (מועד קטן כו ע"א) או להתענות (על-פי הירושלמי שם פ"ג ה"ז. "הרואה תלמיד-חכם שמת, כרואה ספר-תורה שנשרף. אמר רבי אבהו, יבוא עלי, אם טעמתי כלום כל אותו היום", ראה "שערי תשובה" (סי' מ ס"ק ס).

4 דפשוט הוא, ועל כן לא הוזכר הדבר בין פסולי ספר-תורה ברמב"ם ובשו"ע וסברה מעין זו מצינו ב"דגול מרבבה" (שו"ע יורה דעה סי' רעח).

 

בשם צוות המשיבים ובברכת התורה,

 

הרב משה ארנרייך          הרב יוסף כרמל

ראשי הכולל

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

ולע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.