English | Francais

Search


שנת תש"ע | שבת פרשת נח

שו"ת "במראה הבזק": שינוי מקום החזן בבית-כנסת עם בעיות אקוסטיקה(מתוך ח"ד)

  

קוסטה ריקה, קוסטה ריקה          Costa Rica, Costa Rica

שאלה

 

בית הכנסת שלנו סובל מאקוסטיקה גרועה מאד. אין מיזוג אויר והגשמים פה הם נוראיים בתקופה זו. בקושי שומעים את החזן, גם מי שקרוב אליו.

נשאלתי על אפשרות של מיקרופון והורדתי את זה מהפרק (אלא אם כן יש שינויים שאני לא יודע - אשמח לשמוע).

אפשרות שניה היא - שהחזן לא יתפלל על הבמה אלא ליד ארון הקודש היכן שהרב נותן שיחה - מקום גבוה, ופניו יהיו אל הקהל על מנת שבעזרת נשים למעלה ישמעו אותו וגם הקול יתפזר יותר טוב.

אשמח לשמוע מה דעת ההלכה ודעתכם עם מראי מקומות על מנת להיות מוכן לכל טענה שיעלו האנשים.

 


תשובה

בבתי כנסת גדולים, כשיש קושי גדול לשמוע את הש"ץ כשמתפלל אצל העמוד בכותל מזרח (לנוהגין כך) יש פוסקים שהתירו לשנות ממנהגם שיעמוד הש"ץ על הבימה באמצע בית הכנסת1. אע"פ שהבימה גבוהה מג' טפחים אין זה מעכב שהרי כבר מצינו שהתירו לחזן לעמוד במקום גבוה כדי להשמיע לציבור2; זאת אף שבגמ'3 נזכר שצריך לעמוד במקום נמוך שנאמר "ממעמקים קראתיך ה'". אמנם שהש"ץ יעמוד ופניו אל הקהל לא ראינו ולא שמענו מי שנהג כך ומי שהתיר זאת ובפרט בהלכות אלו משתדלים במשנה זהירות מלשנות המנהג אף בדברים שאין בהם איסור4. ונראה שיש בזה היפוך כוונת התפילה, שכל עניינה פנייה לשוכן במרומים, ואל יראה כפונה אל הציבור חס וחלילה. פתרון אפשרי הוא להזיז את הבמה של קריאת התורה לחלק האחורי של בית הכנסת כמו שהיה נהוג בכמה בתי כנסת עתיקים ואז יישמע קולו של החזן בצורה טובה יותר5.

פתרון נוסף יתכן בעזרת שימוש במסך אקסוטי שאם מציבים אותו לפני החזן, קולו מתפשט בחלל בית הכנסת בצורה יותר טובה.

 

_____________________________________________

[1]    שו"ת "אגרות משה" (או"ח חלק ג' עמ' שט).

 2   שו"ע או"ח (סי' צ סע' א).

 3   ברכות (י ע"ב).

 4   ע' בשו"ת "ציץ אליעזר" (חלק י' סי' כב) שהביא סיעה של פוסקים בענין, ואוסרים לשנות המנהגים ועיין שם עוד בשם שו"ת "מכתב סופר" (בנו של החת"ס) האוסר מצד "סודות סדרי בית הכנסת" ועוד באזהרת בעל שו"ת "ערוגות הבשם" כלפי הרוצים לשנות, ע"ש.

5    הצעתו של הרב נחום אליעזר רבינוביץ וכן הסכים הלכה למעשה הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף.

 

 

 

 

 

קוסטה ריקה, קוסטה ריקה          Costa Rica, Costa Rica

מנחם אב, ה'תשנ"ו
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.