English | Francais

Search


שנת תשס"ד | שבת פרשת ראש השנה

"עשות ספרים הרבה" (קהלת י"ב יב)פני שבת נקבלה, הרב ישראל שריר ירושלים תשס"ג (319 עמ')


זכו חכמי צפת ובראשם הרב משה קורדובירו (הרמ"ק) שהסדר שתיקנו לקבלת שבת התקבל בעם ישראל כמעט ללא עוררין. עיקרו של סדר זה הם קבוצת מזמורי תהלים שביניהם משולב הפיוט "לכה דודי" פרי יצירתו של ר' שלמה אלקבץ. הרב ישראל שריר, חתנו של מרן הגאון רבי שאול ישראלי זצ"ל ומותיקי הלומדים במכון "ארץ חמדה". מיקד את עיונו במזמורים אלו והעלה את הדברים עלי ספר. הוא מנתח את המזמורים בניתוח מדוקדק ולא מניח זוית או נקודת מבט - לשונית, צורנית, השוואתית, מדרשי חז"ל - שלא נוגע בה. בלשון רהוטה וברורה הוא מציג את המסקנות העולות מניתוח הדברים ומרחיב את הדיון לרעיונות נוספים שקשורים למזמורים אלו ולתוכנם. בנוסף לכך המחבר משתמש גם בדרכים מגוונות להמחשת הביאורים הכוללות הדגשה בצבעים שונים ובטבלאות מיוחדות. בסופו של דבר הספר מלא ברעיונות מעניינים ומקוריים והעיון בו יעשיר את החוויה שבקבלת שבת. נביא דוגמא מחידושי המחבר: על המזמור "ה' מלך גאות לבש" המחבר מוכיח ממקורות שונים שנושא המזמור הוא מלכות ה' שהתממשה בעקבות קריעת ים סוף. הוא עומד על ההשוואות לשירת הים וכן עונה על קשיים בביאור זה. מתוך כך הוא מרחיב את היריעה בהגדרת מלכות. מה הם מאפייני המלכות וכיצד הם באים לידי ביטוי במזמור זה. יש גם התייחסות נרחבת למספרים במזמור ועל כך מוקדש פרק שלם בספר.

 

 

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.