English | Francais

Search


שנת תשס"ד | שבת פרשת ראש השנה

היעדרות מורים מבית-הספר לתקופה מסוימת לצורך קיום מצוה אחרת

שו"ת במראה הבזק" (מתוך ח"ב)

 

סן-פאולו, ברזיל                                            Sao Paulo, Brazil

אדר ב' תשנ"ב

היעדרות מורים מבית-הספר לתקופה מסוימת לצורך קיום מצוה אחרת

שאלה

מורה בבית ספרנו שאחיה מתחתן בעוד כמה ימים בארץ, רוצה לנסוע לחתונת האח, לפי דבריה לשמח חתן וכלה, שהרי זו מצוה. אלא שבימים שהיא תהיה מחוץ לעירנו, היא תעזוב את הכיתה בידי ממלאת מקום (ובדרך כלל ועל-פי רוב הממלאת מקום היא לא מורה טובה ומעולה כמו המחנכת בכתה).

מנהל בית-הספר טען נגדה שאסור על-פי הלכה לעזוב את תינוקות של בית רבן אפילו בשביל מצוה אחרת כמו זאת לשמח חתן וכלה.

רצוננו לדעת, אם תשובת המנהל נכונה על-פי הלכה, וגם אם היא אמורה במידה שוה לגבי בנות, או דווקא לבנים, שהרי הם המחוייבים בלימוד תורה ואסור לגרום להם ביטול תורה?

 

תשובה

מותר למורה לנסוע לחתונת אחיה, ואין בנסיעתה משום ביטול-תורה של תינוקות של בית רבן, הואיל ואשה[1] איננה מחויבת במצוות תלמוד תורה ופטורה מללמד תורה לבנה ולשאר תינוקות. כל זאת, בתנאי שאין בהסכמי-העבודה הגבלה המונעת אותה מלנסוע למטרה זו. כמו כן יש לצרף לכך את העובדה שתבוא במקומה ממלאת מקום, ותורת תלמידיה לא תיבטל.

 [1]  שו"ע יורה דעה סי' רמה, א "מצוות עשה על האיש ללמד את בנו תורה" (קידושין כט ע"א), ושם בסעיף ג " ולא לבן-בנו בלבד, אלא מצוה על כל חכם מישראל ללמד לתלמידים, שגם הם נקראים בנים", ושם בסי' רמו, ו ברמ"א, שאשה פטורה מללמד את בנה תורה.

יש להעיר שבמקרה שמלמד התינוקות הוא גבר, אשר בתור שכזה הוא מחויב במצוות תלמוד תורה, יהיה מקום לאסור עליו נסיעה שכזאת, אם לא יימצא לו מחליף, שהרי אין מבטלים תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בית-המקדש (שבת קיט ע"ב) ועיין שו"ת "אגרות משה" חושן משפט ח"א סי' נט, (עמ' קי) שהמצוה מוטלת על כלל הציבור ולא רק על האב (וכמו שמובא בביאור הגר"א שו"ע יורה דעה סי' רמה ס"ק ז), ומכיון שהמורה נטל עליו את התפקיד ללמד התינוקות תורה כשלוחו של הציבור, אינו רשאי להיפטר מחובה זו, ולכן הוא אסור בשביתה להטבת תנאי שכרו (אם לא בתנאים מסוימים המפורטים בתשובתו), ונראה שהוא הדין גם לעניין ביטול תורה של תשב"ר מחמת נסיעה לשמחת-חתונה. אלא שבהימצא לו מחליף, כאשר נמנע ביטול-תורה מתלמידיו, יהא מותר.

ועיין עוד בשו"ת "עשה לך רב" להגרח"ד הלוי ח"ה שאלה כג (עמ' קפ) בעניין היתר שביתה של מלמדי תינוקות של בית רבן, ובשו"ת "יחוה דעת" לגר"ע יוסף ח"ד סי' מח עמ' רמו-רמח (ובעמ' רמח בהערה) בעניין הנ"ל.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.