English | Francais

Search


> עלון שבועי - חמדת ימים

שנת תשפ"ד| שבת פרשת אמור

שו"ת במראה הבזק: יהודייה שהופרתה מזרע גוי בהפרייה מלאכותית (IVF), היתרה והיתר בתה מהפרייה זו לכהן

(מתוך ח"ו)

ניו יורק, ארה"ב                      New York, USA
אייר תשס"ד 

שאלה
האם אישה שנתעברה בהזרעה מלאכותית מזרע גוי מותרת לכהן, היות שלא היה מעשה בעילת נוכרי? והאם בתה, שנולדה בהזרעה מלאכותית מזרע גוי, מותרת לכהן? 

תשובה
אישה שהוכנס לרחמה זרע של גוי1 כשרה לכהונה2. לגבי הבת שנולדה מהזרעה זו, נראה שאף היא כשרה לכהונה3. ראינו להעיר כאן, שהזרעה מגוי ביהודייה רווקה אינה לרוח התורה4. ואף באשת איש, כשאינם יכולים ללדת, אין מתירים זאת אלא על-פי שאלת חכם.
_____________________________________________

1 עיינו שו"ת "במראה הבזק" ח"ג תשובה קכז.

2 שאין אישה נפסלת לכהונה אלא בביאה של פסול.

3 ה"אגרות משה" (אבה"ע ד סי' לב) והגרש"ז אויערבך ב"נועם" (א). נדפס מחדש ב"מנחת שלמה" ג צח, י) נבהיר כאן את עניין ההיתר:

הגמרא (יבמות מה ע"א), לומדת שבן יהודייה וגוי פסול לכהונה מקל וחומר: "מה אלמנה לכהן גדול, שאין איסורה שווה בכל בנה פגום, זו שאיסורה שווה בכל אינו דין שבנה פגום, מה לאלמנה לכהן גדול שכן היא עצמה מתחללת? הכא נמי, כיוון שנבעלה פסלה".

הרי"ף (שם) מסתפק כמי לפסוק את ההלכה, ופוסק שהבת ספק פסולה. הרמב"ם כתב בסתם שהוולד כשר, ומדייקים ממנו שלא פסק כסוגיה זו; הרא"ש (שם) פסק שהוולד פסול, וכן פסק המחבר (שו"ע אבה"ע סי' ד סע' ה ו-יט; סי' ז סע' יז).

אך לכאורה, גם לפי פסק המחבר, הדבר תלוי בכך שהאם עברה איסור, כדברי הקל וחומר "שאיסורה שווה בכל", או בכך שהיא מתחללת: "הכא נמי כיוון שנבעלה פסלה". כיוון שהיא לא עברה איסור ואינה מתחללת, נראה שהוולד כשר.

הגרש"ז אוירבך מוסיף שאפשר לומר כאן "דיו לבא מן הדין להיות כנדון", משום שלדעתו (עיין שם) גם כהן שעיבר פסולה באמבטי הוולד הוא כהן כשר, ואם כן הוא הדין בגוי וישראלית.

ועיין ב"חלקת יעקב" (אבה"ע סי' יב סע' יג), שפוסל את הבת לכהונה, אך הגר"מ פיינשטיין דחה את דבריו.

וייתכן שלפי דעת הרמב"ן, שאף הבן פסול (כלומר, בת הבן פסולה לכהן), האיסור נובע מכך שהוא בן של גוי; אך המחבר לא פסק כמותו, מה גם שבעיקר האיסור נפסק שאם נשאת לא תצא – עיין ב"בית שמואל" (שם סי' ד ס"ק ב) וב"פתחי תשובה" (שם ס"ק ג).

4 עיין בדבריו של הגרש"ז אוירבך (שם), שמתבטא בחריפות על הכנסת טומאת הגויים לעם ישראל. וכן עיין ב"מראה הבזק" (ד תשובה קכט), וכן ב"חמדת הארץ" (ג בעמ' 60, במאמרו של הרב יוסף כרמל, ובהערה 19 שם). 

ארץ חמדה – קישור לשו"ת במראה הבזק באתר

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה
של
ניר רפאל בן רחל ברכה
חנה בת אוריה
טל שאול בן יפה

רות ציפורה בת חנה
אורי לאה בת חיה תמימה
מיכאל אלכסנדר אברהם בן שרה מלכה
אהרן (רוני) בן פנינה
ז'קלין בת רינה
חיים מנחם מנדל בן חנה
מאירה בת אסתר
אברהם בן פנינה
אריה יצחק בן גאולה מרים
נטע בת מלכה
חיים מרדכי פרץ בן אסתר מילכה
רבקה בת שרה בלה
ר' יצחק בן בריינדל גיטה
עובדיה בן אסתר מלכה
חווה רָאנְלָה בת פָיילָא
הילל בן תמר שפרה

ירחמיאל בן זלאטה רבקה
דוד בן רחל

ניר יצחק רפאל בן יפה

מעיין בת הדס

יאיר ידידיה בן מיכל בינה
נעם בן שלומית

שלמה בן שולמית

עודד בן חיה

שלומית בת לאה
בתוך שאר חולי עם ישראל

לעילוי נשמת:

פרופ' ישראל אהרוני ז"ל

י"ד בכסלו תשפ"ג

 

הרב יהושע רוזן זצ"ל

ט"ו באדר א' תשפ"ב

 

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א


מר שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז

 

הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

 מר זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"פ)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

מר חיים משה בן קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

הרב ישראל רוזן
י"ג בחשוון תשע"ח


 מר שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

ר' אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב


גב' לוריין הופמן


מר יצחק זאב וגברת נעמי טרשנסקי
כ״ח באדר תשפ"א
י"ד אדר ב' תשפ"ד


הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א

 

גב' צפורה בת יונה דונייר

נלב"ע י"ב אדר א'

 

גב' לאה מאיר

נלב"ע כ"ז בניסן תשפ"ב

 

מר חיים לייב בן מיכאל קרייסל

ב' שבט

 

הרב ד"ר ג'רי האכביום

י"ח באדר ב' תשפ"ב

 

גב' ג'ולי קושיצקי

י"ט באדר ב' תשפ"ב

 

ר' שמואל וגב' רבקה ברנדמן

ט"ז בטבת תשפ"ג/ ח' באייר תשפ"א 
 

 גב' צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א' 

 שמואל רוזנהק ז"ל

נלב"ע ו' באייר תשע"ג 

הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.