English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת צו

שו"ת במראה הבזק: עלייה לקבר בחו"ל ביום-טוב שני(מתוך ח"ד)

ניירובי, קניה                                               Nairobi, Kenya

מר חשוון, ה'תשנ"ט

שאלה
אחד מחברי הקהילה נפטר ל"ע בפסח הקודם בט"ז בניסן, יום טוב שני של גלויות של יום ראשון של פסח.
בניירובי לצערנו הקהילה איננה מציינת את יו"ט שני כנראה מכיון שרוב חברי הקהילה הם ישראלים ועוד שקשה מאוד להשיג כאן מנין ולארגן תפילה יומיים ברציפות. אשתו היא מקומית ורוצה לארגן עליה לקבר וגילוי מצבה בט"ז בניסן השנה, כיצד עלינו לנהוג?

תשובה
יש להדגיש שאין כל בסיס להקל במעמדו של יום-טוב שני בחו"ל, שהוא כיום-טוב ראשון לבני המקום, וכן גם לבני ארץ-ישראל שקבעו דירתם בחו"ל1.
לעצם השאלה, אין עולים לבית-הקברות בחולו-של-מועד, כך שבכל מקרה אין לקיים את האזכרה בט"ז בניסן2. במקום שחל יום המיתה בחול-המועד, המנהג הוא לדחות את האזכרה לאחרי החג. כאמור, ודאי שאין לקיים את האזכרה ביום-טוב שני של גלויות, אלא ביום שלאחריו, במקרה הנדון - ביום כ"ג בניסן.
בכל חודש ניסן אין מזכירים נשמות המתים3, ולכן, כאשר מקיימים אזכרה בחודש זה, אומרים פרקי תהלים וקדיש, אך אין אומרים "א-ל מלא רחמים"4.
_______________________
1   כך לשון ה"שולחן ערוך" (אורח חיים סי' תצו סעיף א), "בגליות שעושין שני ימים טובים מספק, כל מה שאסור בראשון, אסור בשני, והיו מנדין למי שמזלזל בו; ואם הוא צורבא דרבנן, לא היו מחמירין לנדותו אלא היו מלקין אותו". ובסעיף ג' שם כתב, "בני ארץ ישראל שבאו לחוצה לארץ, אסורים לעשות מלאכה ביום טוב שני ביישוב, אפילו דעתו לחזור; וכל זמן שלא הגיע ליישוב, אפילו אין דעתו לחזור, מותר, לפי שעדיין לא הוקבע להיות כמותן. אבל אם הגיעו ליישוב, ואין דעתו לחזור, נעשה כמותן ואסור בין במדבר בין ביישוב. וכל חוץ לתחום אין נותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם".
2   "גשר החיים" (פרק כט סע' ה).
3   שו"ע (אורח חיים סי' רפד) ו"משנה ברורה" (שם ס"ק יט).
4   "גשר החיים" (שם).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

רייזל עניה בת דבורה

רחל בת רבקה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב


לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי

שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.