English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת שלח

חמדת דף היומי: יצירת מילה מאותיות מגנטיות בשבת

הרב עקיבא כהנא

בשבוע שעבר עסקנו בשאלה האם בנייה בדבר שעשוי לפרק ולהרכיב מותרת בשבת, וכתוצאה מכך האם מותר לשאת מטרייה בשבת, השבוע נעסוק בשאלה האם מותר לקחת אותיות מגנטיות ולהניחם על המקרר כך שתצא מילה בעלת משמעות? דיון זה מובא מתוך תשובה שנענתה בשו"ת במראה הבזק חלק ח תשובה יח.
לפני שאנחנו מתחילים את הדיון, עלינו לציין שחל איסור להשתמש בכל כתיבה שהיא על מנת לקרוא מהכתב את מספר האורחים ומספר המנות (משנה שבת כג, ב, דף קמח ע"ב נפסקה בשולחן ערוך אור"ח שז, יב) נראה שכתיבה כזאת אסורה בכל מקרה. אם כן שאלתנו מתמקדת בכתיבת דברים אחרים.

הרמ"א בתשובה (סימן קיט, הובא בנושאי כלים על השולחן ערוך או"ח סי' שמ) דן במקרה שבו כתבו אותיות על ראשי דפי ספר, הרמ"א מתיר לפתוח ולסגור את הספר משני טעמים: א. הספר עשוי לפתיחה וסגירה. ב. כפי שנאמר בסוגייתנו, אדם שכתב שתי אותיות שאחת מהן רחוקה מהשנייה חייב משום כותב, משום שניתן לקרבן אחת לשנייה, ו"מחוסר קריבה אינו כמחוסר מעשה", ומזה ניתן ללמוד שאת איסור הכתיבה עוברים כאשר כותבים את חלקי האות ויוצרים מהם מילה, ולא הגיוני שלאחר מכן יתחייב שוב על איסור כתיבה כשקירב את האותיות. לפי זה גם קירוב והרחקת חלקי אותיות שכתובים במקומם, לא נחשב ככתיבה ומחיקה.

יש להעיר על דברי הרמ"א
שלפי הבנת רב האי והירושלמי שהובאה בריטב"א (שם ד"ה כתב אותו) מדובר בגמרא במקרה שבו אדם כתב שתי אותיות שיש להן משמעות יחד גם כעת כשהן מונחות אחת בציפורי ואחת בטבריא משום שכל אחת מהן מסמלת שם של עיר מסויימת, ולכן קירובן אינו נחשב למעשה, אבל במקרה שהאותיות אינן קשורות האחת לשנייה אין להתיר לקרב את האותיות זו לזו. דברי הרמ"א הם לפי פירוש רש"י שהובא שם בריטב"א כחולק על דברי רב האי.

הנשמת אדם (כלל לו, אות ב) ביאר
שעיקר הטעם של הרמ"א הוא הטעם השני שאמר, שקירוב אותיות כתובות אינו אסור בשבת. המגן אברהם, המשנה ברורה (שמ, יז) וערוך השלחן (שמ, כג) הביאו רק את טעמו הראשון של הרמ"א, והם מבארים שמכיון שהספר עומד להפתח ולהסגר זה לא נחשב אפילו ככתיבה שאינה מתקיימת שאסורה מדרבנן, האבני נזר (אורח חיים רי) הביא אף ראייה לכך מהתוס' דף צד ע"ב שהובא במאמרנו בשבוע הקודם. העולה מדברים אלו שלפי תשובת הרמ"א אין איסור במקרה שאדם מחבר שני מגנטים שבהם כתובה כבר אות ומצרפם למילה אחת, בנוסף יש לצרף את העניין שהמגנטים אינם נשארים שם בדרך קבע אלא רק לזמן קצר. וכך גם פסק מו"ר הגרנ"א רבינוביץ' זצ"ל (וע"ע באורחות שבת א, טו, סעיף יז והערה כה).

סיכום: הרמ"א כתב בתשובה שישנם שני טעמים להתיר לפתוח ולסגור ספר שעל גבי חודי דפיו כתובים דברים, האחד משום שזהו כתב שעשוי כל הזמן להתפרק ולהרכיב והשני שאין איסור לקרב שני חלקי אות כתובים בשבת, משני טעמים אלו נראה שיש להתיר גם במקרה של כתיבת אותיות מגנטיות על מקרר בשבת.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

רייזל עניה בת דבורה

נתנאל בן שרה זהבה

בנימין בן שולמית

שרה בת פנינה

אלישע יוסף בן אורית

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

דוד צבי טרשנסקי ז"ל
בנם של יצחק ונעמי הי"ו
נלב"ע כ"ח באייר

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.