English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת בראשית

הכרה בחטא – קבלת אחריותחז"ל מלמדים אותנו כי ה"תשובה קדמה לעולם וז"ל המדרש "ילמדנו רבינו כמה דברים קדמו למעשה בראשית, כך שנו רבותינו שבעה דברים נבראו עד שלא נברא העולם, אלו הן כסא הכבוד, והתורה, ובית המקדש, ואבות העולם, וישראל, ושמו של משיח, והתשובה, והתשובה מנין שנאמר (שם /תהלים/ צ) בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם ועד עולם אתה אל תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם" (תנחומא פרשת נשא סימן יא ד"ה ילמדנו רבינו). לכן אין זה פלא כי כבר מ"בראשית" אנו מוצאים עיסוק ב"תשובה". אדם הראשון היה מהראשונים לעיסוק בתשובה. בנו קין לעומתו היה בודאי אחד הראשונים לחטוא אבל שאלת קשרו לתשובה שנויה במחלוקת. וז"ל המדרש "ויצא קין מלפני ה', מהיכן יצא, רבי יודן בשם ר' איבו אמר הפשיל דברים לאחוריו ויצא, כגונב דעת העליונה, רבי ברכיה בשם רבי אלעזר ברבי שמעון אמר יצא כמפריס וכמרמה בבוראו, רבי חמא בשם רבי חנינא בר רבי יצחק אמר יצא שמח, פגע בו (בקין) אדם הראשון א"ל מה נעשה בדינך, א"ל עשיתי תשובה ונתפשרתי " (בראשית רבה פרשה כב ד"ה יג ויצא קין). לכאורה המחלוקת במדרש תלויה בשאלה כיצד לפרש את תגובתו של קין לתוכחתו של הקב"ה על רצח אחיו הבל "וַיֹּאמֶר קַיִן אֶל יְדֹוָד גָּדוֹל עֲוֹנִי מִנְּשֹׂא" (בראשית ד' יג). לדעת רבנן, טענתו של קין איננה מבטאת תשובה כלל וכלל וז"ל הגמרא "תנו רבנן: שלשה באו בעלילה, אלו הן: קין, עשו, ומנשה. קין דכתיב "גדול עוני מנשוא" אמר לפניו: רבונו של עולם! כלום גדול עוני מששים ריבוא שעתידין לחטוא לפניך, ואתה סולח להם?" (סנהדרין קא ע"ב). זו כנראה גם דעתו של רש"י שפירש "בתמיה, אתה טוען עליונים ותחתונים, ועוני אי אפשר לטעון" לעומתם האבן עזרא טוען "ופי' גדול עוני מנשוא על דעת כל המפרשים שהודה חטאו" (שם) וכן דעת הרמב"ן "והנכון בפשט שהוא וידוי. אמר, אמת כי עוני גדול מלסלוח" (שם). ושמעתי מפי תלמידי וידידי הרב דניאל מן שיתכן לומר כי רש"י יקבל את הפרשנות של המילים לפי שיטת האבן עזרא והרמב"ן. קין מודה, העבירה שעשיתי-רצח אח, הינה חמורה ביותר ואין לה סליחה, אבל המסקנה מכך היא ואם כן אי אפשר לחזור בתשובה וממילא אני פטור מכך. הכרה בחטא כשלב ראשון בחזרה בתשובה הינה הכרחית אבל אינה מספקת. נטילת האחריות והמשך הנסיון לתקן הוא תנאי הכרחי בכל חזרה בתשובה. אחד המחסומים בפני חזרה בתשובה אמיתית הוא הנסיון להטיל את האחריות על אחרים. זו המשמעות של רצח הבל, הטלת האשמה בכשלונו של קין בנושא הקרבן על כתפי אחיו. זו גם הבעיה בבריחה מן האחריות בטענה "השומר אחי אנכי", זו גם המשמעות בהכרה בחטא מתוך בריחה מאחריות "גדול עווני מנשא".
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.