English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת שופטים

הלכה פסוקה: מפקח בנייה שפיקח על חברה של עצמו

תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל

'ארץ חמדה גזית' בית שמש / אדר תש"ף / תיק מס' 77007

דיינים: הרב אליעזר שנקולבסקי, הרב ניר ורגון, הרב בצלאל דניאל

המקרה בקצרה: הנתבעים הם בעלי נכס הכולל כמה אולמות, הנתבעים רצו לבנות עוד שלושה אולמות בנכס, ולצורך כך פנו לתובע שהיה מוכר להם כקבלן בניין וכמפקח בנייה, על מנת שיסייע להם לבחור קבלן, להכין את החוזה מולו, ולפקח על עבודתו של הקבלן בחוזה. בחוזה שנחתם בין הצדדים סוכם שישולם לתובע 78,000 ₪ עבור עבודתו. המפקח המליץ על חברה קבלנית, ולאחר מכן נחתם עמה חוזה.
המפקח תבע את השלמת שכרו, והחזר תשלומים ששילם מכיסו עבור הבנייה. סך כל התביעה היא על סך 126,000 ₪.
לטענת הנתבעים החברה הקבלנית (להלן, החברה) עליה המליץ התובע שייכת לתובע והוא היה מורשה חתימה בחשבון הבנק של החברה, ולכן יש כאן ניגוד עניינים ואונאה. בנוסף לוח התשלומים לחברה שאישר התובע אינו סביר, והשכר ששולם אינו הולם את העבודה שנעשתה בפועל. לפי חוו"ד שהגישו הנתבעים לבית הדין שווי העבודה שנעשתה באחד האולמות הוא כ-230,000 ₪, בעוד ששולם לחברה מעל 1,000,000 ₪, והתובע ידע על כך בהיותו מורשה חתימה בחברה (הוצגו ראיות לכך).
התובע השיב כי הוא מכר את החברה לאדם אחר, ובעת העבודה היא לא הייתה שייכת לו. התובע הכחיש את הטענה שהנתבעים שילמו לחברה יותר מדי עבור בניית אחד האולמות, אלא טען שהתשלומים היתרים נעשו ללא ידיעתו.

פסק הדין:
על התובע לשלם לנתבעים סך 795,000 ₪ אלא אם כן החברה תתקדם בעבודתה, ומהנדס מסוים יקבע שהעבודה שנעשתה שווה 1,016,000 ₪. בנוסף עליו לשלם הוצאות משפט בסך 5,000 ₪ לנתבעים.

נימוקים בקצרה:

1. הבעלות על החברה הקבלנית והשלכותיה
להבנת בית הדין התובע מכר את החברה, אולם ההסכם לא קוים במועדו והעברת הבעלות נדחתה בשנה. כך יוצא שבעת שנחתמה העסקה בין הנתבעים לחברה, הבעלים של החברה היה התובע עצמו. הנתבעת אמנם ידעה שהחברה היתה פעם בבעלות התובע, אלא שלא ידעה שהחברה בבעלותו כעת. כיוון שלא יתכן שאדם יפקח מטעם מזמין עבודה על חברה הנמצאת בבעלותו, ממילא הסכם הפיקוח בטל, והמפקח לא זכאי ליתרת שכרו.
בנוסף, קבע בית הדין כי הפרט היחיד בו התובע התרשל היה לגבי הספינקלרים, שם התמחור היה גבוה בהרבה מהצעות מתחרות, גם בגלל רשלנות זו התובע אינו זכאי לקבל שכר עבור עבודתו.

לפיכך, בקשת התובע להשלמת שכרו – נדחתה.

2. אישור תשלומים מעבר להתקדמות הקבלן
לטענת הנתבעים התובע אישר לקבלן תשלומים מעבר להתקדמות בעבודה, לעומת זאת, התובע טען שהוא לא אישר את התשלומים, וגם לא ידע עליהם. בית הדין דחה את דבריו של התובע שכן כאמור לעיל חשבון הבנק של החברה נשלט על ידו בזמן המדובר, ולכן לא סביר שהוא לא ידע על התשלומים שנכנסו לחשבון. בנוסף לפחות את חלק מההמחאות הוא עצמו הפקיד.
התובע לא התריע בפני הנתבעת שהתשלומים שהיא משלמת לחברה הם גבוהים ממה שסוכם עם החברה. להיפך, הוא ציין בפני הנתבעים שלא נשאר הרבה על מנת לסיים את המלאכה. התובע נהנה באופן ישיר מהקדמת התשלומים, כיוון שהדבר איפשר למי שקנה את החברה לשלם לתובע את התמורה על קניית החברה.

3. אחריות המפקח לתשלומים שלא שולמו כדין
התובע הינו מפקח בנייה שאישר כספים שלא כדין. הרב גדעון פרל במאמרו (שערי צדק חלק ו עמ' 213 ואילך) דן מהי אחריותו של מפקח בנייה, וכתב שיש שדנו אותו כשומר שכר. לדעת בית הדין דינו כפועל או כשליח, או כאדם שגורם לחבירו לסמוך על דבריו, וכדברי השו"ע (חו"מ שו, ו) שיש אחריות לחלפן (שולחני) אם אמר על המטבע שהוא טוב, והסתבר שהוא גרוע. לכן כאן כשהנתבעים סמכו על התובע כשהוא אישר את העבודה, מוטלת אחריות על התובע לשלם במידה והטעה אותם.
בנוסף יש לחייבו כדין שליח שנאמר בגמרא (בבא מציעא עג ע"א) שאם השליח לא קנה את הסחורה כפי שהתבקש עבור המשלח, הוא חייב לפצות את המשלח על אובדן הרווחים שנגרמו לו. והסביר הריטב"א בשם רבו שהנימוק הוא שכיון שסמכו עליו חייב לפצות אותם. קל וחומר שכאן התובע חייב לשלם, משום שגרם נזק גמור לנתבעים, ולכן מסתבר שגם לפי החולקים על הריטב"א כאן יהיה חייב.
להבדיל, גם בתי המשפט נוהגים לחייב את מפקח הבנייה בנזקים שנגרמו מחוסר פיקוח ראוי. ואכן במקרה שלנו, בהחלט ישנו כשל גדול בהתנהלות המפקח.
בנוסף יש לתובע אחריות מסוימת גם על מעשי הקבלן כדין ערב וכדברי הרמ"א (חו"מ קכט, ב) שאדם שהמליץ על לווה שכדאי להלוות לו, אחראי במקרה שהלווה לא יוכל להחזיר את הכסף שקיבל.
אמנם, מדברי השיטה מקובצת (בבא קמא צט ע"ב) עולה שאם הנזק שגרם החלפן בעצתו הגרועה הוא בר החזרה ותיקון, הרי שאין לחייבו על הנזק. במקרה שלנו החברה יכולה להשלים את העבודה, אך במקרה ולא תעשה זאת יהיה על התובע לפצות את הנתבעים על הכספים שהעבירו לחברה בטרם עת.

 למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

 של
חני בת פנינה
ניר רפאל בן רחל ברכה
אסתר בת רחל
נתנאל אילן בן שיינא ציפורה
מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה
יפה בת רחל יענטע
ויקי ויקטוריה בת דייזי
אסתר מיכל בת גיטל
יהודית שרה בת רחל
רייזל עניה בת דבורה
נתנאל בן שרה זהבה
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

ז"ל
בנם של יצחק ונעמי הי"ו
נלב"ע כ"ח באייר

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.