English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת ויחי

התורה והמדינה

הרב יוסף כרמל

גדרי מלחמת הרשות - חלק תשיעי
על דברי המשנה "ואין מוציאין למלחמת הרשות אלא על פי בית דין של שבעים ואחד" (סנהדרין פרק א משנה ה) מביאה הגמרא. "מנהני מילי? – אמר רבי אבהו: דאמר קרא (במדבר כ"ז כא "ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט האורים לפני ד' על פיו יצאו ועל פיו יבואו הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה") ולפני אלעזר הכהן יעמד, הוא – זה מלך, וכל בני ישראל אתו – זה משוח מלחמה, וכל העדה – זה סנהדרי. (שואלת הגמרא) ודילמא לסנהדרי הוא דקאמר להו רחמנא דלישיילו באורים ותומים (והכוונה שסנהדרין רשאית להשתמש באורים ותומים לצורך עבודתה הציבורית ומניין שהמלך צריך להתייעץ עם הסנהדרין לפני היציאה למלחמת רשות)"? (סנהדרין דף טז ע"א). הראיה שמנסה להביא רבי אבהו לכאורה תמוהה ואכן רבנו יונה בחידושיו מקשה עליו. הרי מלחמת יהושע לכיבוש הארץ היא מלחמת מצווה ופסוק זה עוסק במינויו של יהושע לתפקיד זה, וכיצד מנסה להוכיח מכאן רבי אבהו שבמלחמת רשות יש צורך בהסכמת הסנהדרין? (עיין עמוד הימיני סימן יד סע' ח). טוען מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל כי מכאן מוכח שיש מלחמה שהמשנה קוראת לה מלחמת רשות אבל גם היא תוגדר הלכתית כמלחמת מצווה ויש שני סוגים של מלחמות מצווה. כדי להבין את העניין נעיין בסוגיה במסכת סוטה. בסוף המשנה האחרונה של פרק שמיני העוסקת ב"חוזרי המלחמה" נאמר "אבל במלחמות מצווה הכל יוצאין, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה; אמר רבי יהודה: במה דברים אמורים – במלחמות מצווה, אבל במלחמות חובה הכל יוצאין, אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתה". ובגמרא שם מצינו "א"ר יוחנן: רשות דרבנן זו היא מצווה דרבי יהודה, מצווה דרבנן זו היא חובה דרבי יהודה. אמר רבא: מלחמות יהושע לכבש – דברי הכל חובה, מלחמות בית דוד לרווחה – דברי הכל רשות, כי פליגי (במה מחלוקתם) – למעוטי עובדי כוכבים דלא ליתי עלייהו (למנוע התקפה של אויבים), מר קרי לה מצווה, ומר קרי לה רשות; נפקא מינה? לעוסק במצווה שפטור מן המצווה" (סוטה דף מד עמוד ב). בשבוע הבא נבאר את הדברים.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.