English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת ויחי

שו"ת במראה הבזקמלמו, שבדיה Malemo, Sweden
שבט תשס"ב

ק. הסרת מצבה או אי-הצבתה כלחץ לתשלום חוב לחברה קדישא

שאלה:

משפחה שחייבת כסף לחברה-קדישא, שמה מצבה באופן עצמאי וללא רשות החברה-קדישא על קבר בן משפחה שנפטר, ל"ע.
האם מותר לחברה-קדישא להוריד את המצבה שהונחה ללא רשותם?
מצב דומה קיים בנוגע לחלקת קבר שבני זוג קנו במשותף. אחד מהם נפטר לפני כשנתיים ואז שמו מצבה גדולה על כל החלקה. לפני מספר שבועות נפטר בן הזוג השני, בזמן הקבורה הוציאו את המצבה המשותפת. גם משפחה זו חייבת כסף לחברה-קדישא וגם לא שילמה על ניהול ההלוויה. כתגובה, מסרבים חברי החברה קדישא להחזיר את המצבה.
האם הם רשאים לנקוט בסנקציה זו?

תשובה:
נקדים, שכשמדובר בדין תורה, קשה להשיב במדויק בלי לשמוע את טענת הצדדים, ולהכיר את המציאות. על כן תשובתנו תהיה עקרונית בלבד.

בכל הנוגע לסדרי בית-הקברות יש לחברה קדישא דין "ז' טובי העיר"[1], ועל כן אדם ששם מצבה ללא רשותם - זכותם להסירה.
אין החברה קדישא מחויבת לקבור אדם ללא תשלום[2], אך אין היא זכאית להסיר מצבה שכבר שייכת למת[3], שהרי המת אינו חייב לה דבר.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] "גשר החיים" (ח"א פרק לג אות ב סעיף ב) עפ"י "מגן אברהם" (שו"ע אורח חיים סי' קנג ס"ק מא), ועיין "במראה הבזק" (ח"ד סי' קיט וסי' קכ).
[2] פשוט, אך אם האדם היה עני, מוטל על אנשי העיר לקברו.
[3] המצבה אסורה בהנאה, עיין שו"ע יו"ד (סי' שסד סע' א) וש"ך (ס"ק ג) וט"ז (ס"ק א), ומכאן שהמצבה שייכת למת, ולא לבניו, אף שהם שילמו תמורתה .

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.