English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת ויחי

עשות ספרים הרבהכתר ד'
הכותבים: הרב ד"ר איתמר ורהפטיג ור' בנימין פורת.
בעריכת הרב שלמה אישון והרב יצחק בזק. בהוצאת מכון כתר קדומים ה'תשס"ד (508 עמ')
מכון "כתר" הוקם במטרה לקידום קיומם של חיי מסחר וכלכלה על פי ההלכה. המכון מבצע מחקרים תורניים רחבי היקף שיש בהם בירור של שאלות מעשיות בתחום חשוב זה. הדברים כתובים בלשון ברורה ותוך ירידה לפרטים מעשיים. אחת משאלות היסוד של חיי הכלכלה היא הגדרת מושג ה"אונאה" במקח ובממכר. הכרך שלפנינו מוקדש להלכות אלו. בחלקו הראשון מאמר שעיקרו הלכתי, נכתב ע"י הרב ד"ר איתמר ורהפטיג (בילה "שבתון" ב"ארץ חמדה"). ובחלק השני יש מאמר של ר' בנימין פורת שהוא משפטן ובוגר ישיבת "מרכז הרב". נושאו של מאמר זה הוא בתחום ההשקפתי והמוסרי. ובו קריאה להרחבת והחלת מושג ה"אונאה" לכל תחומי המשפט.
נביא דוגמה מהדיונים בספר: אחת הבעיות בהלכות "אונאה" היא כיצד לקבוע את המחיר שסטייה ממנו מהווה "אונאה".
הרב ורהפטיג דן בזה: בתחילה הוא מציין שיש מוצרים שיש להם מחיר קבוע על פי הוראת הממשלה. במוצרים אלה ייתכן שלדעת חלק מהפוסקים, אפילו סטייה קטנה מהמחיר ללא הצדקה, תפעיל את דין "אונאה" ותגרום לביטול הקניה לגמרי. כיצד נקבע מחירם של שאר המוצרים? הוא מביא כמה שיטות. האחת בשם הגרז"נ גולדברג שליט"א שהמחיר הנמוך הוא הקובע וכל מי שהעלה עד שישית ממחיר זה מותר. מכאן ואילך זוהי אונאה. שיטה שנייה היא לעשות סקר בין החנויות. המחיר הנמוך ביותר הוא השער שהקונה בפחות ממנו עבר על איסור אונאה ביחס למוכר ואילו המחיר היקר בשוק הוא הקובע ביחס לאונאת הקונים שאם מוכר מוסיף מעבר למחיר זה הוא נכנס לבעיית אונאה. שיטה שלישית היא שהמחיר הקובע הוא הממוצע שבין הגבוה לנמוך בשוק. כמובן שיש לקחת בחשבון שיקולים כמו, רמת שירות, מיקום מרוחק ועוד.
ר' בני פורת דן גם בנושא זה ובין היתר כותב כך: "טענה החוזרת ונשמעת בימינו גורסת, כי מצב זה אינו מאפשר את הפעלתם, הלכה למעשה, של הלכות "אונאה" במסגרת שוק קפיטליסטי, באשר מחיר השוק – שהוא נקודת המוצא של דיני אונאה – אינו מדיד במסגרת זו". וכלפיהם הוא מגיב: "דעתנו כי קביעה זו בטעות יסודה. מחיר השוק הינו מושג מדיד ושמיש אף במסגרת שוק קפיטליסטי". ומביא דוגמאות שונות מעולם המשפט החילוני שגם בו נהוגות שיטות שונות באמצעותן נקבע מחיר השוק אם כך בודאי שגם על פי ההלכה, יש אפשרות לקבוע מחיר.
יש לציין את העריכה המדוקדקת שכוללת תוכן ומפתחות מאירי עיניים והדפסה נוחה לקריאה.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.