English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת ויקרא

שו"ת במראה הבזק: חשש להחלפת יין ביין נסךקיטו, אקוודור                                        Quito, Ecuador       
מרחשוון תשנ"ה 

(מתוך ח"ג)

שאלה
כל שבת אני מקדש ליושבי בית האבות הקיים בקהילה. היין שמגישים לי הוא מבושל ולכן אין בעיה של סתם יינם, אבל האם יש חשש שהם יחליפו את היין ביין אחר שהוא לא כשר? בדרך כלל הבקבוק הוא לא סגור בחותם אלא רק בפקק, ולפי מה שידוע לי אין מכניסים בבית אבות שום יין, והאחראית לשמירת היין לקידוש היא אשה יהודיה, אבל איננה שומרת שבת, האם אפשר לשתות ולברך על היין הזה? 

תשובה
מחלל שבת בפרהסיא אינו נאמן באיסורים1. אולם אם אינו חשוד על הגזל, אין לחשוש שהחליף את תוכן בקבוק היין2. 
________________________________________________ 

1  שו"ע יו"ד סי' קיט סעיף ז.

2    א.  שם סעיף יט. וכאשר קנה עבורו בקבוק יין מסוים, נדון המקרה כאומר "מאיש פלוני מומחה קניתי". והוא הדין כשחוזר ומפקיד אצלו, כמבואר שם בסעיף ג בהג"ה.

     ב.  יש להעיר שהיינות השכיחים והמצויים בין הגויים, הינם יינות "יבשים". ואם משתמשים לקידוש ביין "מתוק", לא ניתן להחליף את היין ללא שהדבר יתגלה. גם אם ימצא יין מתוק של גויים מסוג "Dessert", הוא יקר ביותר, וההחלפה אינה כדאית.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

ישראל עמיחי בן לאה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק ע"ה
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

 לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
מרת טובה גיטל בת שלמה זלמן גרינפלד ז״ל
גיבורה ניצולת שואה
 וצדיקה שהעמידה דור ישרים יבורך

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי ז״ל

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 
על הגנת המולדת הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.